Ditanya Apa Akan Jenguk SetNov, Pak Jokowi Hanya Senyum-Senyum