17/18 // Asia-Trio // Usami, Ji & Koo beim "Danteln"